Genootschap voor Geschiedenis

Een overzicht van de recente activiteiten van het Genootschap vindt u in het Jaarverslag 2019.

 

 

Genootschap voor Geschiedenis:

Jaarverslag 2019

 

 

Het Genootschap voor Geschiedenis in 2019

 

Het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht in 1839, is sinds 2008 een vereniging zonder winstoogmerk.

 

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestond op 1 januari 2019 uit de volgende leden: Johan Bossier, Heidi Deneweth, Luc Devliegher, Jan D’hondt, Jan Dumolyn, Luc François, Aleid Hemeryck, Dominique Marechal, Jacques Mertens, Michel Nuyttens, Rik Opsommer, Kurt Priem, Marc Ryckaert, Paul Trio, Ludo Valcke, Jan Van Acker, Ludo Vandamme, Andries Van den Abeele, Maurice Vandermaesen, André Vandewalle, Paul Vandewalle, Romain Van Eenoo, Johan Vannieuwenhuyse, Anne van Oosterwijk, Dries Vanysacker, Lies Vervaet.

Wijzigingen in de loop van 2019: Michel Nuyttens nam ontslag (AV 11 maart); Nele Provoost trad toe als nieuw lid (AV 9 september).

De Algemene Vergadering kwam bijeen op 11 maart en 9 september.

 

De Raad van Bestuur

Op 1 januari 2019 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

-       Voorzitter: André Vandewalle

-       Ondervoorzitter en redactie Literatuursignalementen: Johan Vannieuwenhuyse

-       Secretaris-penningmeester: Ludo Valcke

-       Adjunct-secretaris en coördinator afzonderlijke publicaties: Marc Ryckaert

-       Redactiesecretaris: Kurt Priem

-       Redactie boekbesprekingen: Ludo Vandamme

-       Coördinatie verzendingen: Johan Bossier

-       Leden: Jan D’hondt, Paul Trio, Maurice Vandermaesen.

De Raad van Bestuur vergaderde op 11 februari, 27 mei en 21 oktober.

 

Redactieraad

Teneinde de inhoudelijke samenstelling van de Handelingen vlotter en professioneler te laten verlopen, is in 2018 gestart met een redactieraad. In de loop van 2019 werd deze verder op punt gesteld. De werking verloopt grotendeels digitaal, via een speciaal hiertoe gecreëerde ruimte op de website, die enkel voor gemachtigde gebruikers toegankelijk is. Een of twee keer per jaar komt de raad ook samen. In 2019 gebeurde dit op 11 februari.

De redactieraad bestaat uit de volgende leden:

-       Redactiesecretaris: Kurt Priem

-       Supervisor: André Vandewalle

-       Redacteuren Middeleeuwen: Paul Trio, Lies Vervaet

-       Redacteuren Nieuwe Tijden: Kurt Priem, Luc François

-       Redacteuren Nieuwste Tijden: Ludo Valcke, Johan Vannieuwenhuyse

-       Redacteur Kunstgeschiedenis: Anne van Oosterwijk

-       Beeldconsulent: Marc Ryckaert

 

Personeelsformatie

Het aantal bezoldigde personeelsleden in 2019 bedroeg: nul.

 

Leden en abonnees

Het aantal betalende leden/abonnees in 2019 bedroeg: 235. Waarvan 172 individuele leden, 19 instellingen-leden en 44 abonnementen wetenschappelijke instellingen.

 

Publicaties en activiteiten van het Genootschap voor Geschiedenis in 2019

 

De Handelingen

Het Genootschap voor Geschiedenis geeft sinds 1839 een tijdschrift uit, aanvankelijk ‘Annales de la Société d’Emulation (...)’ genaamd en nu met als titel ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge’. Het tijdschrift wordt in offset gedrukt door de drukkerij De Windroos/Top-Printing te Zele, in een vormgeving ontworpen door het grafisch bureau CitroenCitroen te Brugge. In 2019 verscheen de 156ste jaargang, bestaande uit twee afleveringen, 460 bladzijden in totaal. Opmerking: de inhoud van de Handelingen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

 

Afzonderlijke publicaties

In 2019 verscheen: Luc Rombouts, De oorsprong van de beiaard: voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530 (372 blz.), als deel 4 in de uitgavenreeks “Historische Monografieën Vlaanderen” (HMV), die het Genootschap uitgeeft in samenwerking met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

 

Publiekswerking: Jaarvergadering 2019

Op het einde van elk jaar worden de leden van de vereniging uitgenodigd op een jaarvergadering, waarop een werkingsverslag en een wetenschappelijke lezing gebracht worden. Dit jaar werd deze activiteit gehouden op zaterdag 7 december in de lokalen van het Stadsarchief te Brugge. Na de verwelkoming en het werkingsverslag door voorzitter dr. André Vandewalle volgde de voorstelling van het jongste nummer van de Handelingen en van deel 4 in de HMV-reeks. De lezing werd gehouden door dr. Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel) en had als titel: Goede muren maken goede buren – Verbouwingen en buurtleven in Brugge (1500-1800).

 

Publiekswerking: andere

Op zondag 15 september 2019 was het Genootschap aanwezig met een stand op de Cultuurmarkt op de Markt in Brugge.

 

Samenwerking met andere erfgoedactoren

Op donderdag 17 oktober 2019 vond te Gent een overleg plaats met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent.

 

Mecenaat en sponsoring

In het verleden kon de vereniging al occasioneel een beroep doen op een beperkte bijkomende financiële inbreng via sponsoring of mecenaat. In het licht van de slinkende subsidiëring door de overheden (met o.a. het volledig wegvallen van de provinciale subsidies), wordt verder uitgekeken naar mogelijke structurele sponsoring.

 

 

Inhoud van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 156 (2019)

 

Artikels

• Mathijs Speecke, “Isti ponerentur in officio scabinatus”. Brugge en het stadsbestuur onder graaf Robrecht van Béthune (1305-1322) (blz. 3-49)

• André Vandewalle, Antheunis Labee, ‘archier’ van Sint-Sebastiaan Brugge, welvarend edelsmid en onfortuinlijk politicus (†1485) (blz. 51-88)

• Ronald Van Belle, Schilders als ontwerpers van koperen grafplaten – de familie Claeissens (blz. 89-116)

• Janina Modemann, Confusion on Bruges’ doorstep – Antonius Claeissens’ painting “Mars omringd door de Kunsten en Wetenschappen” (blz. 117-138)

• Marc Constandt, Van de ‘coiffeur’ naar de ‘Bierkeller’. Fransen en Duitsers vertoeven vreedzaam samen in de badplaats Westende tussen 1906 en 1914 (blz. 139-161)

• Dieter Verwerft, Ewoud Deschepper, Jan Huyghe, Jari Hinsch Mikkelsen, Kleinschalig boeren op de zandrug: een 10de-eeuwe landbouwnederzetting langs de Barrièrestraat in Sint-Michiels en het rurale landschap rond Brugge (blz. 241-262)

• Rayek Vereeken, Graaf, heer en stad: actoren binnen de middeleeuwse stedelijke ruimte van Oudenaarde en Pamele (blz. 263-297)

• Jos Monballyu, De guillotine in Brugge, 1796-1862 (blz. 299-334)

• Tijl Labeeuw, Diefstal uit nood, “onvoorzien zijnde van alle middelen”. Voedsel- en houtdiefstal als overlevingsstrategie en deel van de economy of makeshifts in Brugge, 1840-1860 (blz. 335-378)

 

Kleine Bijdragen

• Paul Vandewalle, De cartografische afbakening van het Territorium van Duinkerke in 1662 (blz. 163-173)

• Erik Muls, Toeschrijving van de tekening “Bijeenkomst van het kleermakersambacht van Brugge” aan Johannes Beerblock (1739-1806) (blz. 175-182)

• Georges Declercq, Quarelen of quaren? Over een vermeende lezing in het toltarief van graaf Diederik van de Elzas voor Littersuerua (kort vóór 1163) (blz. 379-388)

 

Boekbesprekingen (blz. 183-204 en 389-414)

 

Masterpoeven Geschiedenis 2017-2018 (blz. 215-217)

 

Literatuursigalementen 2018-2019 (blz. 415-444)

 

Kroniek (blz. 205-213 en 445-452)

 

 

Home