Genootschap voor Geschiedenis

Het Genootschap is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Lange tijd, vanaf zijn ontstaan tot 2009, was het een feitelijke vereniging. Sinds het aannemen van het nieuwe statuut eind 2009 wordt het Genootschap bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. In 2016 werd in de schoot van de Algemene Vergadering een Redactieraad opgericht.

Statuten
 
Tussen ondergetekenden:
1. De heer Devliegher, Lucien Henri Louis, geboren in Brugge op 16 oktober 1927, wonende in Ten Hove 17, 8200 Brugge, rijksregisternummer 27.10.16-197.57
2. De heer Valcke, Ludovic Robert Emma, geboren in Brugge op 22 januari 1947, wonende in Bossuytlaan 59, 8310 Brugge, rijksregisternummer 47.01.22-187.50
3. De heer Vandewalle André Hendrik, geboren in Rumbeke op 30 april 1946, wonende in Ter Zwanekerke 60, 8200 Brugge, rijksregisternummer 46.04.30-139.52
is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als volgt worden vastgesteld:

 

Hoofdstuk I – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam:’Genootschap voor Geschiedenis te Brugge’ en is de opvolger van de feitelijke vereniging ‘Genootschap voor Geschiedenis’, gesticht in 1839 onder de benaming ‘Société d’Emulation pour l’histoire et les antiquités de la Flandre Occidentale’ en in 1989 begiftigd met de titel ‘Koninklijk’.
 
Artikel 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd in 8310 Brugge, Bossuytlaan 59, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge.
 
Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de studie van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van het oude graafschap Vlaanderen en het huidige Vlaanderen, door het publiceren van een tijdschrift en afzonderlijke uitgaven, het organiseren van vergaderingen, studiedagen en voordrachten, en het ontplooien en steunen van alle activiteiten die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel.
Om dit doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden en alle handelingen stellen die op dit doel betrekking hebben. Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van dit doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben.
 
Artikel 4
. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

 

 

Hoofdstuk II – Leden

Artikel 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. Het aantal leden is niet beperkt, maar het aantal effectieve leden mag niet minder bedragen dan drie.
 
Artikel 6.
Van de vereniging kan effectief lid worden al wie door de algemene vergadering als zodanig wordt aanvaard.
 
Artikel 7.
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door de algemene vergadering. De maximum bijdrage is bepaald op tweehonderd vijftig (250) euro.
 
Artikel 8.
Elk lid kan op ieder ogenblik uit de vereniging treden. De effectieve leden die wensen ontslag te nemen moeten schriftelijk hun ontslag meedelen aan de raad van bestuur. Een lid dat de jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand nadat haar/hem een schriftelijke herinnering werd gestuurd, wordt beschouwd als ontslagnemend.
 
Artikel 9.
De uitsluiting van een lid kan beslist worden, voor de effectieve leden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor de toegetreden leden door de raad van bestuur met een meerderheid van twee derden van de aanwezige leden.
 
Artikel 10.
Een uittredend of uitgesloten lid en de rechtverkrijgenden van een overleden lid hebben geen aanspraak op het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen of vergoedingen voor geleverde prestaties vorderen.

 

 

 

 

Hoofdstuk III – Algemene vergadering

Artikel 11. De algemene vergadering bestaat uit en vertegenwoordigt al de effectieve leden. Haar besluiten verbinden ook de leden die afwezig zijn, niet stemmen of tegen stemmen.
 
Artikel 12.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
4. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
5. de uitsluiting van een effectief lid;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. alle gevallen waarin de wet en de statuten dat vereisen.
 
Artikel 13.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dat vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als ten minste één vijfde van de effectieve leden daarom verzoeken en wel binnen één maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad. Alle leden van de algemene vergadering moeten schriftelijk bij gewone brief of per elektronische post worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering. De agenda moet bij de uitnodiging worden gevoegd.
 
Artikel 14.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter wijst een secretaris en twee stemopnemers aan. Elk effectief lid kan op de vergadering slechts één afwezig lid vertegenwoordigen. Hiervoor moet een geschreven volmacht aan de voorzitter worden voorgelegd.
 
Artikel 15
. Op de algemene vergadering heeft ieder effectief lid gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Over personen wordt geheim gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt beslissend.
 
Artikel 16
. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de leden van de algemene vergadering die dit wensen. Dit register wordt bewaard in de zetel waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. Afschriften en uittreksels kunnen gevraagd worden door de leden of door derden die van een belang doen blijken; ze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur of indien een van beide onbeschikbaar is door een bestuurder.

 

 

 

 

Hoofdstuk IV – Bestuur

Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, gekozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen voor een termijn van zes jaar. Uittredende leden zijn herkiesbaar. De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een redactiesecretaris. De functies andere dan voorzitter kunnen gecumuleerd worden. In geval van vacature tijdens een mandaat wordt een voorlopige bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
 
Artikel 18.
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter, de secretaris of twee bestuurders. Hij kan slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig is. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of degene die hem vervangt.
 
Artikel 19.
De raad van bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering worden toegekend aan de raad van bestuur.
 
Artikel 20.
Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris of bij afwezigheid door twee bestuurders, daartoe gemachtigd door de overige leden van de raad van bestuur.
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt ook voor het optreden in rechte.
 
Artikel 21.
De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar worden door de raad van bestuur opgemaakt en aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
 
Artikel 22.
De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of indien een van beide onbeschikbaar is door een bestuurder.
 

 

 

 

Hoofdstuk V – Ontbinding, vereffening

Artikel 23.Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgelegd.
 
Artikel 24.Ingeval van vrijwillige of gedwongen ontbinding, wordt de algemene vergadering door de vereffenaars bijeengeroepen, teneinde aan de goederen een bestemming te geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waartoe de vereniging werd opgericht; komt de algemene vergadering niet tot een besluit, dan wordt de bestemming binnen dezelfde grenzen door de vereffenaars bepaald.
 

 

 

Hoofdstuk VI – Algemene bepalingen

Artikel 25.Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot eenendertig december.
 
Artikel 26.
Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de gebruiken inzake verenigingen van toepassing.
 

Bijzondere bepalingen

De boven vermelde stichters van de vereniging hebben na de oprichting een algemene vergadering bijeengeroepen die heeft beslist:
1. het aantal bestuurders te bepalen op zeven
2. tot bestuurder aan te stellen:
- Devliegher, Lucien Henri Louis, Ten Hove 17, 8200 Brugge, 27.10.16-197.57
- Geirnaert, Noël Richard Alfons, Hugo Verrieststraat 5, 8000 Brugge, 51.12.25-233.75
- Monbaliu, Luc Theophiel Esther Nicole, Acht Zaligheden 13, 8200 Brugge, 42.06.29-015.39
- Ryckaert, Marc Jozef Jules, Vier Uitersten 17, 8200 Brugge, 49.05.22-031.82
- Trio, Paul Joseph Cornelius, Reigershof 6, 8580 Avelgem, 58.08.20-283.03
- Valcke, Ludovic Robert Emma, Bossuytlaan 59, 8310 Brugge, 47.01.22-187.50
- Vandewalle, André Hendrik, Ter Zwanekerke 60, 8200 Brugge, 46.04.30-139.52
allen aanwezig en die het hun toegekende mandaat verklaren te aanvaarden.

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist de functies als volgt te verdelen:
- voorzitter: Devliegher, Lucien
- ondervoorzitter: Vandewalle, André
- secretaris-penningmeester: Valcke, Ludo
- redactiesecretaris: Trio, Paul
- bestuurder: Ryckaert, Marc
- bestuurder: Monbaliu, Luc
- bestuurder: Geirnaert, Noël
 
Gedaan te Brugge, in twee exemplaren, op 5 november 2008
Luc Devliegher             Ludo Valcke               André Vandewalle
ONDERNEMINGSNUMMER
0808.002.377
ALGEMENE VERGADERING - Huidige samenstelling
 
Johan BOSSIER

Matthijs DEGRAEVE

Heidi DENEWETH

Luc DEVLIEGHER

Jan D'HONDT

Jan DUMOLYN

Hannelore FRANCK

Luc FRANÇOIS

Aleid HEMERYCK

Dominique MARECHAL

Jacques MERTENS

Michel NUYTTENS

Rik OPSOMMER

Kurt PRIEM

Nele PROVOOST

Paul TRIO

Marc RYCKAERT

Ludo VALCKE

Jan VAN ACKER

Ludo VANDAMME

Andries VAN DEN ABEELE

Maurice VANDERMAESEN

Paul VANDEWALLE

Romain VAN EENOO

Johan VANNIEUWENHUYSE

Anne VAN OOSTERWIJK

Dries VANYSACKER

Lies VERVAET
RAAD VAN BESTUUR - Huidige samenstelling

Erevoorzitter: Luc Devliegher
Voorzitter: Paul Trio
Ondervoorzitter: NN
Secretaris-penningmeester: Ludo Valcke
Adjunct-secretaris en coördinator afzonderlijke uitgaven: Marc Ryckaert
Redactiesecretaris: Hannelore Franck
Coördinator boekbesprekingen: Ludo Vandamme
Coördinator verzendingen: Johan Bossier
Lokaalhouder: Jan D'hondt
Bestuurder: Maurice Vandermaesen

 

 

REDACTIERAAD


Redactiesecretaris: Hannelore Franck
Redacteur middeleeuwen: Lies Vervaet
Redacteur middeleeuwen: NN
Redacteur nieuwe tijd: NN
Redacteur nieuwe tijd: NN
Redacteur nieuwste tijd: Jan D'hondt
Redacteur nieuwste tijd: Luc François
Redacteur kunsthistorische bijdragen: Anne van Oosterwijk
Redacteur archeologie: NN
Webmaster: Matthijs Degraeve

Supervisor: Paul Trio