Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Viering 175 jaar Genootschap - verslag15 | 05 | 2014

De viering van het 175-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge op zaterdag 10 mei 2014 in het Provinciaal Hof te Brugge was een succes. Niet minder dan 102 deelnemers schreven zich in voor het symposium en 183 voor de academische zitting met receptie.

Het symposium ving aan om 14 uur en eindigde om 16,30 uur. De drie inleidende lezingen van achtereenvolgens Tom Verschaffel, Christophe Verbruggen en Jan Dumolyn namen een dik uur in beslag. Daarna volgde een geanimeerd panelgesprek onder de deskundige leiding van Joanna Van der Heyden (ex-Klara). De vijf panelleden, Aleid Hemeryck, Heidi Deneweth, Greet Verschatse, Marc Jacobs en Arnout-Jan Bijsterveld gaven hun mening ten beste over het Genootschap vandaag en in de toekomst.

Op de academische zitting om 17 uur waren verscheidene prominenten aanwezig. Voorzitter André Vandewalle opende met een toespraak over 175 jaar Genootschap. Vervolgens stelde adjunct-secretaris Marc Ryckaert het jubileumboek voor (zie afzonderlijk bericht). Namens de subsidiërende overheden brachten provincieraadslid Frank Vandevoorde en schepen Mieke Hoste een groet. Vervolgens sprak professor Marc Boone een erudiete Laudatio uit. Tenslotte reikte Vlaams minister Geert Bourgeois een officiële wapenbrief uit voor het nieuwe wapen van het Genootschap (zie afzonderlijk bericht). Tussenin brachten Amaryllis Dieltiens en Korneel Bernolet stijlvolle muziekstukken ten gehore.

Een feestelijke receptie, waarop over een en ander werd nagekaart, sloot deze geslaagde namiddag af.
De teksten van de lezingen en een samenvatting van het panelgesprek zullen worden gepubliceerd in het najaarsnummer van onze Handelingen.
 

Dries Vanysacker wint premie Erfgoedprijs 201317 | 12 | 2013

Zondag 15 december werd in de Grote Post in Oostende de Erfgoedprijs 2013 van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt. In de categorie ‘onderzoek’ sleepte Dries Vanysacker een premie in de wacht voor zijn boek Van FC Brugeois tot Club Brugge KV (1891-2010), verschenen als deel 13 van de reeks VHS (Vlaamse Historische Studies) van ons Genootschap.

Dit jaar reikte de Provincie een prijs uit in twee categorieën: publiekswerking en onderzoek. In de eerstgenoemde categorie ging de hoofdprijs naar de Erfgoedcel Brugge voor het project ‘Snapshot’ (fotoreportages over specifieke Brugse tradities), dat werd geprezen omwille van zijn innovatief karakter om het verborgen immateriële erfgoed een nieuw gezicht te geven. Cinema De Keizer uit Lichtervelde en het Stadsarchief van Waregem wonnen de premies in dezelfde categorie.
In de categorie onderzoek kreeg Birger Stichelbout de prijs toegewezen voor zijn project over Belgische militaire luchtfotografie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast Dries Vanysacker ging ook een premie naar de wetenschappelijke werking van het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde.

Over het werk van Vanysacker liet de jury zich in volgende lovende bewoordingen uit:
“Dries Vanysacker wist een populair thema als de geschiedenis van Club Brugge te verheffen tot een zeldzaam hoog niveau van sportgeschiedenis. In 'FC Brugeois tot Club Brugge KV' schetst hij de politieke, sociale en culturele achtergronden van de club en dat op basis van veelal onontgonnen bronnenmateriaal. Het concept is origineel: de auteur begint met de best bekende recente geschiedenis en duikt nadien pas in het verdere verleden. Sportploegen zijn zich meestal onvoldoende bewust van hun erfgoedpotentieel en in die zin is het werk van Dries Vanysacker exemplarisch te meer dat het ook wil bijdragen tot de oprichting van een historisch museum van Club Brugge en tot erfgoedwandelingen rond de voetbalgeschiedenis van de stad. Omwille van de intrinsieke kwaliteit, de voorbeeldfunctie en de ruimere erfgoedinbedding verdient Dries Vanysacker, één van de meest vooraanstaande sporthistorici in Vlaanderen, een premie".

Dries Vanysacker schreef het boek in 2010. Hij is lid van de Algemene Vergadering van ons Genootschap en één van de redacteuren van de rubriek ‘Literatuursignalementen’ in de Handelingen. Vanysacker is geboren in Roeselare en professor Geschiedenis van Kerk en Theologie aan de KULeuven.

Jaarvergadering 201118 | 12 | 2011

De jaarvergadering van 17 december is wederom een succes geweest. Met ruim veertig aanwezigen was de leeszaal in het Brugse Stadsarchief goed gevuld. Voorzitter André Vandewalle heette iedereen welkom en bracht kort verslag uit over de werking in het voorbije jaar. Hierbij belichtte hij onder meer de (enigszins ontgoochelende) uitkomst van de subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid en de stilaan goed op gang komende samenwerking met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Daarna gaf redactiesecretaris Kurt Priem enige toelichting bij het nieuwste nummer van de Handelingen. Marc Ryckaert sloot het 'huishoudelijke' gedeelte van de vergadering af met de voorstelling van het Repertorium van de Vlaamse adel van Frederik Buylaert. Dit boek, dat meteen de nieuwe uitgavenreeks Historische Monografieën Vlaanderen inluidt, is een eerste resultaat van de samenwerking met de Genste zustervereniging.

In het tweede deel van de vergadering bracht Hendrik Callewier een lezing onder de titel: De papen van Brugge. Op basis van onuitgegeven archiefmateriaal, waaronder de kapittelakten van de Brugse Sint-Donaaskerk, schetste hij een levendig portret van de geestelijkheid in het Bourgondische Brugge. Waarom en hoe werd iemand priester? Wat was het recept voor een succesvolle kerkelijke carrière? Er werd ook vrij uitvoerig stil gestaan bij de bedenkelijke levenswandel die nogal wat geestelijken erop nahielden. Voorts werd de veelzijdigheid van de vijftiende-eeuwse kanunniken en kapelanen beklemtoond: activiteiten als muzikant, notaris of ambtenaar overschaduwden niet zelden hun pastorale taken. In het Bourgondische Brugge vervulden zij dan ook vaak een rol die het religieuze domein ver oversteeg.

Handelingen jaargang 148 volledig verschenen01 | 12 | 2011

Het tweede nummer van de Handelingen  jaargang 148 (2011) is al van de pers.
Het telt 253 bladzijden en bevat een nieuwe rubriek, de Literatuursignalementen.
De hoofdbrok wordt gevormd door vijf artikels, die handelen over diverse historische onderwerpen van de middeleeuwen tot enkele decennia terug. Voor de volledige titelopgave zie de rubriek Publicaties/Handelingen.
U kan ook twee boekbesprekingen lezen, de Literatuursignalementen 2010-2011 en de Kroniek.
Het nummer is rijk geïllustreerd en de meeste illustraties zijn in kleur.

De nieuwe rubriek Literatuursignalementen, die voortaan een keer per jaar zal verschijnen, heeft de bedoeling de aandacht te vestigen op een aantal recente belangrijke historische monografieën en tijdschriftartikelen. De inhoud wordt kort beschreven maar er wordt geen kritische bespreking gegeven. Het is de opvolger van de vroegere rubriek 'Boekenschouw', maar betracht geen exhaustiviteit.

De leden kunnen hun nummer meekrijgen op de Jaarvergadering van 17 december a.s.(zie het vorige bericht). Wie niet aanwezig kan zijn krijgt zijn nummer zoals gewoonlijk toegestuurd.

Lezing over de oudste geschiedenis van Brugge18 | 07 | 2011

Op donderdag 22 september 2011 organiseert het Genootschap voor Geschiedenis een lezing over:

De ontstaansgeschiedenis van de streek rond Brugge en van de stad Brugge (tot 1127)

door archeologe Bieke Hillewaert (Archeologische Dienst Raakvlak)
plaats: de Aula van het Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge
tijdstip: 19.30 uur

De jongste jaren heeft archeologisch en bodemkundig onderzoek heel wat nieuwe informatie verschaft over de ontstaansgeschiedenis van de streek rond Brugge en van de stad Brugge zelf. Dank zij deze nieuwe bevindingen hebben archeologen, bodemkundigen en historici die ontstaansgeschiedenis in een nooit geziene interdisciplinaire benadering bijgesteld en van een aantal mythes en misvattingen ontdaan. De nieuwe inzichten werden dit jaar aan het publiek gepresenteerd in de tentoonstelling Uit goede bron in het Bruggemuseum Gruuthuse en in het boek Op het raakvlak van twee landschappen: de vroegste geschiedenis van Brugge.
Nu kan u dit boeiende en verhelderende verhaal ook vernemen uit de mond van een van de protagonisten van het onderzoek, namelijk Bieke Hillewaert, archeologe bij Raakvlak, intergemeentelijke archeologische dienst voor Brugge en Ommeland. Nadien kan u nog vragen stellen of in dicussie treden met de spreekster. De toegang is gratis.
 
Deze lezing is een initiatief van Raakvlak archeologische dienst voor Brugge en Ommeland, het Bruggemuseum en de Erfgoedcel Brugge. De organisatie ligt in handen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, in samenwerking met Levend Archief, de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Arsbroek en de Heemkring Dudzele.


U wordt vriendelijk uitgenodigd - toegang gratis