Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Jaarvergadering 201118 | 12 | 2011

De jaarvergadering van 17 december is wederom een succes geweest. Met ruim veertig aanwezigen was de leeszaal in het Brugse Stadsarchief goed gevuld. Voorzitter André Vandewalle heette iedereen welkom en bracht kort verslag uit over de werking in het voorbije jaar. Hierbij belichtte hij onder meer de (enigszins ontgoochelende) uitkomst van de subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid en de stilaan goed op gang komende samenwerking met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Daarna gaf redactiesecretaris Kurt Priem enige toelichting bij het nieuwste nummer van de Handelingen. Marc Ryckaert sloot het 'huishoudelijke' gedeelte van de vergadering af met de voorstelling van het Repertorium van de Vlaamse adel van Frederik Buylaert. Dit boek, dat meteen de nieuwe uitgavenreeks Historische Monografieën Vlaanderen inluidt, is een eerste resultaat van de samenwerking met de Genste zustervereniging.

In het tweede deel van de vergadering bracht Hendrik Callewier een lezing onder de titel: De papen van Brugge. Op basis van onuitgegeven archiefmateriaal, waaronder de kapittelakten van de Brugse Sint-Donaaskerk, schetste hij een levendig portret van de geestelijkheid in het Bourgondische Brugge. Waarom en hoe werd iemand priester? Wat was het recept voor een succesvolle kerkelijke carrière? Er werd ook vrij uitvoerig stil gestaan bij de bedenkelijke levenswandel die nogal wat geestelijken erop nahielden. Voorts werd de veelzijdigheid van de vijftiende-eeuwse kanunniken en kapelanen beklemtoond: activiteiten als muzikant, notaris of ambtenaar overschaduwden niet zelden hun pastorale taken. In het Bourgondische Brugge vervulden zij dan ook vaak een rol die het religieuze domein ver oversteeg.

Handelingen jaargang 148 volledig verschenen01 | 12 | 2011

Het tweede nummer van de Handelingen  jaargang 148 (2011) is al van de pers.
Het telt 253 bladzijden en bevat een nieuwe rubriek, de Literatuursignalementen.
De hoofdbrok wordt gevormd door vijf artikels, die handelen over diverse historische onderwerpen van de middeleeuwen tot enkele decennia terug. Voor de volledige titelopgave zie de rubriek Publicaties/Handelingen.
U kan ook twee boekbesprekingen lezen, de Literatuursignalementen 2010-2011 en de Kroniek.
Het nummer is rijk geïllustreerd en de meeste illustraties zijn in kleur.

De nieuwe rubriek Literatuursignalementen, die voortaan een keer per jaar zal verschijnen, heeft de bedoeling de aandacht te vestigen op een aantal recente belangrijke historische monografieën en tijdschriftartikelen. De inhoud wordt kort beschreven maar er wordt geen kritische bespreking gegeven. Het is de opvolger van de vroegere rubriek 'Boekenschouw', maar betracht geen exhaustiviteit.

De leden kunnen hun nummer meekrijgen op de Jaarvergadering van 17 december a.s.(zie het vorige bericht). Wie niet aanwezig kan zijn krijgt zijn nummer zoals gewoonlijk toegestuurd.

Lezing over de oudste geschiedenis van Brugge18 | 07 | 2011

Op donderdag 22 september 2011 organiseert het Genootschap voor Geschiedenis een lezing over:

De ontstaansgeschiedenis van de streek rond Brugge en van de stad Brugge (tot 1127)

door archeologe Bieke Hillewaert (Archeologische Dienst Raakvlak)
plaats: de Aula van het Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge
tijdstip: 19.30 uur

De jongste jaren heeft archeologisch en bodemkundig onderzoek heel wat nieuwe informatie verschaft over de ontstaansgeschiedenis van de streek rond Brugge en van de stad Brugge zelf. Dank zij deze nieuwe bevindingen hebben archeologen, bodemkundigen en historici die ontstaansgeschiedenis in een nooit geziene interdisciplinaire benadering bijgesteld en van een aantal mythes en misvattingen ontdaan. De nieuwe inzichten werden dit jaar aan het publiek gepresenteerd in de tentoonstelling Uit goede bron in het Bruggemuseum Gruuthuse en in het boek Op het raakvlak van twee landschappen: de vroegste geschiedenis van Brugge.
Nu kan u dit boeiende en verhelderende verhaal ook vernemen uit de mond van een van de protagonisten van het onderzoek, namelijk Bieke Hillewaert, archeologe bij Raakvlak, intergemeentelijke archeologische dienst voor Brugge en Ommeland. Nadien kan u nog vragen stellen of in dicussie treden met de spreekster. De toegang is gratis.
 
Deze lezing is een initiatief van Raakvlak archeologische dienst voor Brugge en Ommeland, het Bruggemuseum en de Erfgoedcel Brugge. De organisatie ligt in handen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, in samenwerking met Levend Archief, de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Arsbroek en de Heemkring Dudzele.


U wordt vriendelijk uitgenodigd - toegang gratis

Nieuw nummer van de Handelingen van de pers15 | 07 | 2011

Het eerste nummer van de jaargang 148 (2011) is verschenen. Het is een dik (288 bladzijden) en gevarieerd nummer geworden: 7 artikels, 3 boekbesprekingen en een kroniek van 35 bladzijden.
Het nummer opent met een boeiend artikel van Johan Decavele, de specialist van het protestantisme in Vlaanderen in de 16de eeuw, over het waarheidsgehalte in de preken van Broeder Cornelis van Dordrecht. Het blijkt dat de beruchte broeder, die bekend staat om zijn scabreus taalgebruik, zijn preken toch niet volledig verzonnen heeft. Het is satire, onderbouwd met talrijke naar waarheid opgetekende feiten.
In het tweede artikel trekt Noël Geirnaert de aandacht op de vroegste geschiedenis van Brugge. De archeologie leverde talrijke sporen van bewoning van het latere grondgebied van Brugge in de Romeinse tijd. In de geschreven bronnen treedt Brugge in de geschiedenis in de negende eeuw als een versterkte stad tegen de Noormannen en een aanlegplaats voor handelsschepen. Maar tevoren bestond er al een heidense cultusplaats van Keltische oorsprong aan de Dijver, die bleef bestaan tot in de elfde eeuw toen ze werd gechristianiseerd door de kluizenaar Everelmus. Ze biedt een element van continuïteit in de bewoning sinds de eerste eeuwen na Chr.
De volgende twee artikels gaan ook over middeleeuwse geschiedenis. Andy Ramandt heeft het over de kastelen en walsites in het Brugse Vrije ca. 1350-1500. Pieter Donche bespreekt en publiceert een lijst van edelen van Vlaanderen uit 1495.
Vervolgens komt een uitgebreid artikel van Caroline Terryn over de familie de la Villette uit Brugge, die in de periode 1650-1800 evolueerde van koopman tot edelman.
De laatste twee artikels behandelen 20ste-eeuwse geschiedenis. Sebastiaan Vandenbogaerde beschrijft de administratiefrechtelijke organisatie van het 'Vagevuur', de Etappenkommandantur Kortrijk, een deel van het Duitse Etappengebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maxime Carpentier ontleedt de ondernemers, hun bedrijven en hun financiële prestaties in het Veurnse in de periode 1956-1964.
In de rubriek Boekbesprekingen worden volgende boeken besproken:
- Jan Dumolyn, Ambtenaren, netwerken en vorstelijke centralisatie in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen
-
Wim N.M. Hüsken, De Spelen van Cornelis Everaert
-
Johan Van Iseghem, Mijmeringen van Caesar Gezelle
De Kroniek bevat zoals steeds 'Personalia', bijdragen over Algemene Geschiedenis en Oudheidkunde en over Plaatselijke Geschiedenis en Oudheidkunde. Daaronder een uitgebreid In Memoriam over het onlangs overleden bestuurslid van het Genootschap Octaaf Mus; een kritische bespreking van de tentoonstelling 'Van Eyck tot Dürer'; en een overzicht van het recent archeologisch onderzoek in Brugge en het ommeland.

Handelingen jaargang 147 (2010) volledig17 | 12 | 2010

Het tweede en laatste nummer van het tijdschrift 'Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge' jaargang 147 (2010) is verschenen.
Niet minder dan zeven artikels over uiteenlopende onderwerpen uit diverse perioden van de geschiedenis zijn erin opgenomen. In het openingsartikel De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310) beschrijft dr. Noël Geirnaert zijn recente ophefmakende bevindingen over de oudste vermeldingen van de vermaarde relikwie in de stedelijke teksten en de oorsprong van de Heilig-Bloedprocessie in Brugge. Hij hangt de stelling van wijlen Dom Nicolas Huyghebaert aan dat de relikwie niet door Diederik van de Elzas is meegebracht maar pas in het begin van de dertiende eeuw in Brugge is terechtgekomen en hij leidt uit de bronnen af dat de processie voor het eerst in 1304 uitging.
De andere artikels handelen over een 19de-eeuwse vertaling van de kroniek van Galbert van Brugge, de Zwarte Dood in Brugge, de Brugse ambachtsbesturen in de late middeleeuwen, een lijst van Jeruzalemvaarders uit de 15de en 16de eeuw, het archief van de zusters arme claren in Brugge, en het vijandbeeld van de Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Drie boekbesprekingen sluiten het nummer af. Er is deze keer geen kroniek opgenomen.
Voor een volledige inhoudstafel zie de pagina Publicaties/Handelingen

Lees meer