Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Nieuwe uitgave: 'Uit de korf van de Emulatie'15 | 05 | 2014

Sinds de stichting in 1839 heeft het Genootschap voor Geschiedenis een indrukwekkend aantal publicaties uitgebracht: honderdvijftig jaargangen van het tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis en honderdvijfentwintig boeken. Ter gelegenheid van het 175-jarige bestaan in 2014 is er een nieuw boek aan deze reeks toegevoegd. Het draagt de titel Uit de korf van de Emulatie – Baanbrekende historische bijdragen gepubliceerd in 175 jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge.
 
In dit ‘jubileumboek’ blikken twintig bestuursleden en oud-bestuursleden terug op de rijke oogst aan publicaties van het Genootschap, en dan voornamelijk op de artikels in het tijdschrift. De meeste auteurs hebben één artikel uitgekozen dat voor hen van bijzondere betekenis geweest is of dat een grote indruk gemaakt heeft, en vertellen waarom dat zo is. Enkele bijdragen belichten een bijzonder aspect van de uitgaven van het Genootschap, zoals de inbreng van vrouwelijke auteurs of het aandeel van onderwerpen uit de Nieuwste Geschiedenis. Deze twintig opstellen bieden een verrassende kijk op honderdvijfenzeventig jaar historische productie en tonen aan hoe rijk gevuld en gevarieerd de korf van de Emulatie wel is.

Het boek Uit de korf van de Emulatie telt 128 bladzijden, is gebonden in harde kaft en ruim in kleur geïllustreerd. Het kan besteld worden bij het Genootschap voor Geschiedenis via deze website (rubriek Publicaties/Andere) of schriftelijk bij het secretariaat (Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek). Prijs: 15.00 euro + verzendingskosten. Leden krijgen de gebruikelijke korting van 20 procent op de verkoopprijs, en betalen dus 12.00 euro + eventuele verzendingskosten.
ISBN: 978-90-8220-380-6
 

Viering 175 jaar Genootschap - verslag15 | 05 | 2014

De viering van het 175-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge op zaterdag 10 mei 2014 in het Provinciaal Hof te Brugge was een succes. Niet minder dan 102 deelnemers schreven zich in voor het symposium en 183 voor de academische zitting met receptie.

Het symposium ving aan om 14 uur en eindigde om 16,30 uur. De drie inleidende lezingen van achtereenvolgens Tom Verschaffel, Christophe Verbruggen en Jan Dumolyn namen een dik uur in beslag. Daarna volgde een geanimeerd panelgesprek onder de deskundige leiding van Joanna Van der Heyden (ex-Klara). De vijf panelleden, Aleid Hemeryck, Heidi Deneweth, Greet Verschatse, Marc Jacobs en Arnout-Jan Bijsterveld gaven hun mening ten beste over het Genootschap vandaag en in de toekomst.

Op de academische zitting om 17 uur waren verscheidene prominenten aanwezig. Voorzitter André Vandewalle opende met een toespraak over 175 jaar Genootschap. Vervolgens stelde adjunct-secretaris Marc Ryckaert het jubileumboek voor (zie afzonderlijk bericht). Namens de subsidiërende overheden brachten provincieraadslid Frank Vandevoorde en schepen Mieke Hoste een groet. Vervolgens sprak professor Marc Boone een erudiete Laudatio uit. Tenslotte reikte Vlaams minister Geert Bourgeois een officiële wapenbrief uit voor het nieuwe wapen van het Genootschap (zie afzonderlijk bericht). Tussenin brachten Amaryllis Dieltiens en Korneel Bernolet stijlvolle muziekstukken ten gehore.

Een feestelijke receptie, waarop over een en ander werd nagekaart, sloot deze geslaagde namiddag af.
De teksten van de lezingen en een samenvatting van het panelgesprek zullen worden gepubliceerd in het najaarsnummer van onze Handelingen.
 

Dries Vanysacker wint premie Erfgoedprijs 201317 | 12 | 2013

Zondag 15 december werd in de Grote Post in Oostende de Erfgoedprijs 2013 van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt. In de categorie ‘onderzoek’ sleepte Dries Vanysacker een premie in de wacht voor zijn boek Van FC Brugeois tot Club Brugge KV (1891-2010), verschenen als deel 13 van de reeks VHS (Vlaamse Historische Studies) van ons Genootschap.

Dit jaar reikte de Provincie een prijs uit in twee categorieën: publiekswerking en onderzoek. In de eerstgenoemde categorie ging de hoofdprijs naar de Erfgoedcel Brugge voor het project ‘Snapshot’ (fotoreportages over specifieke Brugse tradities), dat werd geprezen omwille van zijn innovatief karakter om het verborgen immateriële erfgoed een nieuw gezicht te geven. Cinema De Keizer uit Lichtervelde en het Stadsarchief van Waregem wonnen de premies in dezelfde categorie.
In de categorie onderzoek kreeg Birger Stichelbout de prijs toegewezen voor zijn project over Belgische militaire luchtfotografie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast Dries Vanysacker ging ook een premie naar de wetenschappelijke werking van het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde.

Over het werk van Vanysacker liet de jury zich in volgende lovende bewoordingen uit:
“Dries Vanysacker wist een populair thema als de geschiedenis van Club Brugge te verheffen tot een zeldzaam hoog niveau van sportgeschiedenis. In 'FC Brugeois tot Club Brugge KV' schetst hij de politieke, sociale en culturele achtergronden van de club en dat op basis van veelal onontgonnen bronnenmateriaal. Het concept is origineel: de auteur begint met de best bekende recente geschiedenis en duikt nadien pas in het verdere verleden. Sportploegen zijn zich meestal onvoldoende bewust van hun erfgoedpotentieel en in die zin is het werk van Dries Vanysacker exemplarisch te meer dat het ook wil bijdragen tot de oprichting van een historisch museum van Club Brugge en tot erfgoedwandelingen rond de voetbalgeschiedenis van de stad. Omwille van de intrinsieke kwaliteit, de voorbeeldfunctie en de ruimere erfgoedinbedding verdient Dries Vanysacker, één van de meest vooraanstaande sporthistorici in Vlaanderen, een premie".

Dries Vanysacker schreef het boek in 2010. Hij is lid van de Algemene Vergadering van ons Genootschap en één van de redacteuren van de rubriek ‘Literatuursignalementen’ in de Handelingen. Vanysacker is geboren in Roeselare en professor Geschiedenis van Kerk en Theologie aan de KULeuven.

Jaarvergadering 201118 | 12 | 2011

De jaarvergadering van 17 december is wederom een succes geweest. Met ruim veertig aanwezigen was de leeszaal in het Brugse Stadsarchief goed gevuld. Voorzitter André Vandewalle heette iedereen welkom en bracht kort verslag uit over de werking in het voorbije jaar. Hierbij belichtte hij onder meer de (enigszins ontgoochelende) uitkomst van de subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid en de stilaan goed op gang komende samenwerking met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Daarna gaf redactiesecretaris Kurt Priem enige toelichting bij het nieuwste nummer van de Handelingen. Marc Ryckaert sloot het 'huishoudelijke' gedeelte van de vergadering af met de voorstelling van het Repertorium van de Vlaamse adel van Frederik Buylaert. Dit boek, dat meteen de nieuwe uitgavenreeks Historische Monografieën Vlaanderen inluidt, is een eerste resultaat van de samenwerking met de Genste zustervereniging.

In het tweede deel van de vergadering bracht Hendrik Callewier een lezing onder de titel: De papen van Brugge. Op basis van onuitgegeven archiefmateriaal, waaronder de kapittelakten van de Brugse Sint-Donaaskerk, schetste hij een levendig portret van de geestelijkheid in het Bourgondische Brugge. Waarom en hoe werd iemand priester? Wat was het recept voor een succesvolle kerkelijke carrière? Er werd ook vrij uitvoerig stil gestaan bij de bedenkelijke levenswandel die nogal wat geestelijken erop nahielden. Voorts werd de veelzijdigheid van de vijftiende-eeuwse kanunniken en kapelanen beklemtoond: activiteiten als muzikant, notaris of ambtenaar overschaduwden niet zelden hun pastorale taken. In het Bourgondische Brugge vervulden zij dan ook vaak een rol die het religieuze domein ver oversteeg.

Handelingen jaargang 148 volledig verschenen01 | 12 | 2011

Het tweede nummer van de Handelingen  jaargang 148 (2011) is al van de pers.
Het telt 253 bladzijden en bevat een nieuwe rubriek, de Literatuursignalementen.
De hoofdbrok wordt gevormd door vijf artikels, die handelen over diverse historische onderwerpen van de middeleeuwen tot enkele decennia terug. Voor de volledige titelopgave zie de rubriek Publicaties/Handelingen.
U kan ook twee boekbesprekingen lezen, de Literatuursignalementen 2010-2011 en de Kroniek.
Het nummer is rijk geïllustreerd en de meeste illustraties zijn in kleur.

De nieuwe rubriek Literatuursignalementen, die voortaan een keer per jaar zal verschijnen, heeft de bedoeling de aandacht te vestigen op een aantal recente belangrijke historische monografieën en tijdschriftartikelen. De inhoud wordt kort beschreven maar er wordt geen kritische bespreking gegeven. Het is de opvolger van de vroegere rubriek 'Boekenschouw', maar betracht geen exhaustiviteit.

De leden kunnen hun nummer meekrijgen op de Jaarvergadering van 17 december a.s.(zie het vorige bericht). Wie niet aanwezig kan zijn krijgt zijn nummer zoals gewoonlijk toegestuurd.