Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Handelingen jaargang 2015 volledig verschenen16 | 12 | 2015

Tegen de dag van de jaarvergadering 2015, die gehouden werd op zaterdag 12 december, verscheen het tweede nummer van de Handelingen jaargang 152 (2015). Het nummer telt 221 bladzijden, wat het totaal aantal bladzijden van de jaargang op 446 brengt.

Het nummer twee opent met een lange bijdrage van Frederik Buylaert, Jelle De Rock, Jan Dumolyn en Ingrid Geelen over de laatmiddeleeuwse Poortersloge van Brugge. Het artikel is vernieuwend omdat de auteurs elk vanuit hun eigen specialisatie in een interdisciplinaire en interuniversitaire samenwerking het onderwerp benaderen. Zij komen tot het besluit dat het imposante gebouw uniek was in de laatmiddeleeuwse Nederlanden en de stedelijke elites in staat stelde hun lokaal verankerde sociale netwerken te overstijgen door in een afgeschermde en informele sfeer zakelijke, culturele en recreatieve uitwisselingen met de regionale adel en een internationale commerciële elite te faciliteren.

Het tweede artikel is van de hand van Paul Trio en behandelt de stichtingen van priester en meester Pieter van Beselare te Ieper uit het begin van de 15de eeuw. Zijn uitgangspunt is een oorkonde uit 1414 uit het fonds Merghelynck in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, die dan ook als bijlage uitgegeven wordt. De beschreven stichtingen geven een goed beeld van hoe sommige gefortuneerde gelovigen in die tijd hun zielenheil poogden veilig te stellen.

Vervolgens levert Valerie Gersen in een artikel getiteld Appeltjes van Oranje een bijdrage tot de identificatie van de zestiende-eeuwse familie die figureert op het schilderij Een protestantse familie aan tafel uit het Groeningemuseum in Brugge.

Als laatste in de rubriek Artikels stelt Marc Constandt de erfenis voor van Paul Otlet, wiens ideeën aan de basis lagen van de oostelijke uitbreiding van de badplaats Westende in 1903-1914. De mooie illustraties dragen bij tot de waarde van dit artikel.

In de rubriek Kleine Bijdragen licht Fons Dewitte de inhoud toe van de 16de-eeuwse codex Vulcanius 97 van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, onder de enigmatische titel Fortunae ludicrum?

In de Boekbesprekingen komen niet minder dan zes items aan bod, over acht boeken met uiteenlopende onderwerpen van de 13de tot de 21ste eeuw.

Ook de rubriek Literatuursignalementen is goed gevuld en telt bijna tachtig notities over recente publicaties in het werkgebied van het Genootschap.

Zoals gewoonlijk sluit de Kroniek het nummer af. Hierin zijn vier goed gestoffeerde notities opgenomen die recente ontwikkelingen en gebeurtenissen in de historische wereld onder de aandacht brengen.

Verslag van de Jaarvergadering 201515 | 12 | 2015

Op zaterdag 12 december 2015 hield het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge een zeer geslaagde jaarvergadering. Niettegenstaande het drukke winkelweekend daagden beduidend meer belangstellenden op dan de laatste jaren het geval was, wat voor een overbezette leeszaal in het Stadsarchief zorgde.

Voorzitter André Vandewalle opende met een verwelkoming en een overzicht van de werking in het afgelopen jaar. In het jaar na de viering van het 175-jarig bestaan waren de activiteiten minder talrijk en werden verschillende projecten afgerond, zoals het online plaatsten van de gedigitaliseerde Handelingen 1939-1999 en de vernieuwing van de website.

Redactiesecretaris Kurt Priem lichtte de inhoud toe van de Handelingen jaargang 152, waarvan het tweede nummer pas van de persen kwam.

De hoofdbrok van het programma was de lezing “Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens. Een landschapsarcheologische bijdrage tot het Zwindebat”. Drs. Jan Trachet van de Vakgroep Archeologie UGent belichtte de methodologie en de bronnen van het lopend onderzoek en stelde de eerste resultaten voor Monnikerede en Hoeke voor. De met traditionele en nieuwe prospectietechnieken bijeengebrachte data maakten een indrukwekkende  reconstructie mogelijk van de topografie van Monnikerede.

Prof. Wim De Clercq van dezelfde vakgroep sloot aan, mede in naam van dr. Roland Dreesen, met een uiteenzetting over ballaststenen afkomstig van Hanzeschepen die worden aangetroffen in Damme, Aardenburg, Middelburg en Hoeke. Ze blijken van Scandinavische oorsprong te zijn en vanuit de Hanzesteden Lübeck en Rostock in het Zwingebied aangekomen en er achtergelaten. Ook hij maakte indruk met zijn verrassende bevindingen en zijn goed gestoffeerde uiteenzetting.

De jaarvergadering werd op traditionele wijze afgesloten met een drink in de inkomhal van het Stadsarchief, waar men ook de Handelingen kon meenemen en de recentste publicaties kon inkijken

Vergaderdata 201610 | 11 | 2015

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2016: 

Algemene Vergadering (telkens om 14,30 u.):

maandag 7 maart

maandag 12 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16,00 u.):

maandag 25 januari

maandag 23 mei

maandag 24 oktober

 

En voor alle leden:

Jaarvergadering (om 15,00 u.):  zie afzondelijk bericht

zaterdag 3 december

Jaarvergadering 201509 | 11 | 2015

De jaarvergadering van het Genootschap, waarop alle leden worden uitgenodigd, vindt plaats op zaterdag 12 december 2015.

LET WEL: de vergadering werd eerst aangekondigd voor zaterdag 5 december, maar deze datum is nu gewijzigd naar 12 december.

Voor het programma en andere details zie bijgaande uitnodiging.

Lees meer

Handelingen 2015 nummer 1 verschenen01 | 07 | 2015

Op het traditionele tijdstip bij het begin van de zomer verscheen zopas nummer één van ons tijdschrift Handelingen, jaargang 152. Het telt 224 bladzijden met artikels, kleine bijdragen, boekbesprekingen en een kroniek.

Het hoofdartikel is van de hand van professor middeleeuwse geschiedenis Brigitte Meijns, Het ontstaan van de Brugse parochies tijdens de vroege middeleeuwen: nieuwe inzichten bij een oud vraagstuk, p. 3-81. Dit artikel overstijgt de stadsgrenzen en beslaat een uitgebreide regio, terwijl het ook niet bij de traditionele historische bronnen blijft maar de aanzet geeft tot een multidisciplinaire aanpak. Hierna verstrekt Jacques Mertens Enkele gegevens over voeding in de 14de eeuw. De huishouduitgaven van de "vrouwe van Pittem" (1386-1391).

Twee artikels gesitueerd in de nieuwe tijd hebben een kunsthistorische inhoud. Anne van Oosterwijk identificeert Een triptiek voor de Eekhoutabdij door Pieter I Claeissens (+1576) en Paul Huys beschrijft De Brugse contacten van Bernard Verschoot (1730-1784). Eerste hofschilder en Academiedirecteur in Brussel.

Het vijfde artikel is gebaseerd op de masterpaper van Koen Goeminne en brengt een Analyse van het profiel en de bestraffing van bunkerbouwers in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog.

De rubriek "Kleine Bijdragen", die bestond in de jaren 1990, werd opnieuw ingevoerd. Het is de bedoeling hierin korte maar niet minder interessante bijdragen op te nemen die te beperkt zijn om als volwaardig artikel te gelden, of een andere aard hebben, maar anderzijds een kronieknotitie overstijgen, Hierin vindt u dit keer drie interessante bijdragen.

In de Boekbesprekingen worden vier recente publicaties geanalyseerd.

Tenslotte is er de kroniek, met een paar in memoria, besprekingen van tentoonstellingen en allerhande mededelingen en beschouwingen over de historische wereld van West-Vlaanderen. Aan het einde is de traditionele lijst met masterproeven geschiedenis van het vorige academiejaar, die ons werkgebied betreffen, opgenomen. Vergeet ook niet het addendum over Brugge in de eerste wereldoorlog te lezen.