Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Jaarvergadering 2017 succesvol13 | 12 | 2017

De traditionele jaarvergadering, waarop alle leden van het Genootschap zijn uitgenodigd, vond dit jaar plaats op zaterdag 9 december en verliep bijzonder succesvol. Het goed gevulde programma lokte ongeveer 75 aanwezigen in de aula van het Stadsarchief.

Voorzitter André Vandewalle verwelkomde de aanwezigen en gaf een overzicht van de werking in het afgelopen jaar. Hij wees voornamelijk op de afwerking van de nadere ontsluiting van de gedigitaliseerde Handelingen 1939-1999 en de hoge raadplegingscijfers van deze ‘Handelingen online’ via het Open Journal System (OJS). Een andere belangrijke realisatie was de oprichting van een Redactieraad voor de Handelingen en de striktere toepassing van de ‘peer review’ van aangeboden artikels. Uiteraard ging ook veel aandacht naar de samenstelling en publicatie van de twee nummers van de Handelingen  jaargang 154 (2017) en naar de voorbereiding van de  publicatie van twee monografieën, nummer 14 in de reeks Vlaamse Historische Studies en nummer 3 in de reeks Historische Monografieën Vlaanderen.

De Handelingen werden vervolgens toegelicht door redactiesecretaris Kurt Priem, waarna Marc Ryckaert als coördinator van de afzonderlijke publicaties de VHS 14 over de laatste Brugse rederijkers voorstelde (zie afzonderlijk bericht op deze pagina) alsook het HMV-boek door Joke Verfaillie met als titel ‘Au Coeur de la Cour’ (zie bij Publicaties/Andere).

Hoogtepunt van de vergadering was de lezing door de auteur van de VHS 14 Marc Carlier, die een boeiende uiteenzetting bracht van de inhoud van zijn boek, vergezeld van toepasselijk beeldmateriaal op scherm. Na zijn uiteenzetting beantwoordde hij enkele vragen uit het publiek.

Zoals naar gewoonte werd de vergadering afgerond met een drink in de onthaalruimte van het Stadsarchief. Tussendoor konden de leden het nieuwe nummer van de Handelingen in ontvangst nemen, de nieuwe boeken aankopen en grasduinen in de vroegere publicaties.

Nieuwe publicatie: De laatste Brugse rederijkers09 | 12 | 2017

Marc Carlier: De laatste Brugse rederijkers

 

Op het einde van het Ancien Régime, in de Franse tijd (1792-1815) en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd in Brugge flink wat literatuur in het Nederlands bedreven. Daar stonden de laatste generaties Brugse rederijkers voor garant. Hun biotoop was Kunst en Eendragt of anders gezegd Rhetorica, de belangrijkste rederijkerskamer in de stad. De rederijkers probeerden tijdens maandelijkse bijeenkomsten in 'De Keizerlijke Kroon', hun lokaal op de hoek van de Braambergstraat en de Meestraat, in de beste alexandrijnen te dichten op neoclassicistische thema’s. Dat deden ze ook tijdens de open dichtwedstrijden waar ze aan deelnamen. Voor de stedelijke elite schreven ze gelegenheidsgedichten op bestelling. In zijn boek werpt auteur Marc Carlier een verrassend en boeiend licht op de activiteiten van dit rederijkersgezelschap.

 

Deze studie belicht verder het belang dat deze dichters hebben gehad voor het voortbestaan van het Nederlands als cultuurtaal in de Franse tijd. Tevens wordt het beeld gecorrigeerd dat tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden het rabiaat orangistische genootschap Eendragt en Vaderlandsliefde het literaire bedrijf in Brugge zou gemonopoliseerd hebben. De meer dan 250 biografische notities over de dichters en de betalende leden van de rederijkerskamer maken van dit boek ook een naslagwerk.

 

Verschenen als deel 14 in de reeks Vlaamse Historische Studies. Bestel het boek hier.

Vergaderdata in 201829 | 11 | 2017

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2018:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u.)

maandag 5 maart

maandag 10 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u.)

maandag 5 februari

maandag 21 mei

maandag 22 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u.)

zaterdag 8 december

Jaarvergadering 201716 | 11 | 2017

Naar goede gewoonte houdt het Genootschap voor Geschiedenis in december zijn jaarvergadering. Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 december 2017 om 15.00 uur in het Stadsarchief van Brugge (Burg 11a). Er worden niet minder dan drie nieuwe publicaties voorgesteld: het jongste nummer van de Handelingen, een nieuw boek in de VHS-reeks en een nieuw boek in de HMV-reeks. Vervolgens houdt Marc Carlier een lezig over Het Vlaams literair leven in Brugge in de Franse Tijd en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1792-1830). Dit minder bekende, maar boeiende aspect van het Nederlandstalige culturele leven in Brugge op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw vormt ook het onderwerp van het pas verschenen boek in de VHS-reeks, dat ter plaatse zal kunnen aagekocht worden. Alle praktische details over de jaarvergadering zijn te vinden in bijgevoegde uitnodiging. Alle belangstellenden zijn welkom.

Lees meer

Handelingen jaargang 154 (2017) nummer 1 verschenen01 | 07 | 2017

Niettegenstaande de tijdelijke onbeschikbaarheid van de redactiesecretaris rolde het eerste nummer van de jaargang 2017 tijdig, dit is bij het ingaan van de zomer, van de pers. Het nummer bevat zes artikels, vier boekbesprekingen en een kroniek, alles samen 228 pagina's historisch leesvoer.

De openingsbijdrage is van Jelle haemers en behandelt Een brief van Pieter de Coninck aan Sint-Omaars (1306). Over schriftelijke communicatie van opstandelingen in veertiende-eeuws Vlaanderen en Artesië. Vervolgens belicht Erik Muls 'Het cleeden van derthien arme mannekens'. Het ambacht van de Brugse scheppers (kleermakers) en de fundatie van Gruuthuse (1474). Het derde artikel is van Kaat Cappelle en gaat over Misdaad en straf in de achttiende-eeuwse kasselrij Ieper. Daarna beschrijft Dieter Bruneel de Rurale eigendomsmisdrijven in het gerechtelijk arrondissement Brugge (1845-1895): een sociaalhistorische conflictanalyse. De specialist van de Middenkust Marc Constandt heeft het over Het Westendse netwerk van Nicolas Lembrée, een goed geïllustreerde bijdrage; en specialiste Wereldoorlog I Sophie De Schaepdrijver rondt af met een artikel over Burgerverzet en executies in bolwerk Brugge, naar aanleiding van de herdenking van de terechtstelling van Charles Fryatt. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vier recente publicaties geanalyseerd, de Kroniek brengt nieuws over acht uiteenlopende items.

Het volgende nummer wordt verwacht tegen de jaarvergadering begin december.