Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Handelingen jaargang 155 (2018) volledig verschenen09 | 12 | 2018

Net voor de Jaarvergadering 2018 verscheen het tweede en laatste nummer van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis van de lopende jaargang 155. Het eerste van de vier artikels in dit nummer is van de hand van bestuurslid Marc Ryckaert en behandelt de vraag De Brugse Burg in 1127. Waar stond de grafelijke woning in de tijd van Galbert van Brugge ?. Het tweede artikel speelt zich eveneens af in de - zij het wel late - middeleeuwen, namelijk Netwerken voor God en nageslacht: de familie van Mortagne op prebendenjacht in laatmiddeleeuws Vlaanderen door dr. Hendrik Callewier. Hierna volgt een knappe bijdrage van historicus Kristiaan Dillen over Hoeke in de zestiende eeuw: een club van welgestelde mannen. Het laatste artikel is van medicus-kunsthistoricus Erik Muls, De Eed van het Brugse smedenambacht (1783), een groepsportret van Bernardus Fricx.

Zoals gebruikelijk volgen hierop nog verschillende vaste rubrieken. De rubriek Boekbesprekingen pakt uit met niet minder dan zes recensies van nieuwe boeken die de hele tijdsperiode van de middeleeuwen tot vandaag overspannen. In de rubriek Literatuursignalementen, die deze keer bijzonder goed gevuld is, worden ook nieuwe studies in boek- of artikelvorm uit het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht, maar dan slechts met een korte inhoudsopgave. Ook de Kroniek, waarmee het nummer afsluit, is opmerkelijk goed gestoffeerd, en vat aan met een beschouwing van erevoorzitter Luc Devliegher bij het overlijden van prof. em. dr. R. Van Caenegem. Hierop volgen dan weer diverse korte bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, met o.m. twee stukjes over laatste herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Jaarvergadering 201801 | 12 | 2018

De jaarvergadering van het Genootschap, waarop alle leden worden uitgenodigd, vindt plaats op zaterdag 8 december 2018 in het Stadsarchief van Brugge.

Er is een jaaroverzicht, een toelichting bij de Handelingen, een lezing en een receptie.

Voor meer details over het programma zie bijgaande uitnodiging.

Lees meer

Handelingen 155 (2018) nummer 1 verschenen12 | 06 | 2018

Niettegenstaande enige moeilijkheden met de drukker kon het nummer 1 van jaargang 155 (2018) van de Handelingen van het Genootschap tijdig verschijnen. Het werd een goed gevuld nummer van 238 bladzijden, met als hoofdbrok zes artikels. Het openingsartikel van Leen Bervoets over De bewoners van Brugge in de twaalfde en dertiende eeuw, een prosopografische studie is niet alleen heel belangrijk maar ook een beetje revolutionair. Het samenbrengen van de bewoners van Brugge uit de vroegste periode, die met naam bekend zijn uit geschreven bronnen, is op zich een huzarenstukje. Daarbij komt dat de databank met de namen zelf en hun biografische gegevens, die te uitgebreid was om in het tijdschrift te worden gedrukt, op de website van het Genootschap geplaatst werd. Het bijhorende artikel in het tijdschrift bevat dan ook enkel een toelichting over de techniek en het belang van de prosopografie en een handleiding om de databank te consulteren. Het is voor het eerst dat het Genootschap dergelijk probleem van een te zware bijlage op deze wijze kan oplossen, nadat hiertoe de website van het Genootschap aangepast en uitgebreid werd. Mogelijks wordt er in de toekomst nog meer op deze oplossing een beroep gedaan.

Na dit over de middeleeuwen handelend artikel volgen vijf chronologische 'jongere' artikels met een uiteenlopende inhoud. Stan Pannier heeft het over Burgerlijke hospitalen binnen de ziekenzorg van het Spaanse leger. Het Sint-Janshospitaal van Brugge, 1621-1713. Daniël De Clerck antwoordt op de vraag Wie is dat mysterieuze 'Kinsoen-meisje' in de Brugse collectie? en Marc Constandt op de vraag Maurice Otlet: een miskend medestichter van Westende-Bad? Ook het volgende artikel heeft met de kust te maken: Marjoleine Delva beschrijft De sluipwegen van de roem. James Ensors strijd naar erkenning en succes ten tijde van 'les XX' (1883-1893). Als laatste volgt een algemeen West-Vlaams artikel van Jos Monballyu, De starfrechtelijke vervolging van het activisme in West-Vlaanderen (1918-1921).

Het nummer bevat naar gewoonte ook de Boekbesprekingen, met deze keer slechts één bijdrage, en de Kroniek, met zeven uiteenlopende items. Tenslotte krijgt men ook de gebruikelijke lijst van de Masterproeven Geschiedenis, nu over het academiejaar 2016-2017.

Handelingen 2017 volledig verschenen14 | 12 | 2017

Het tweede nummer van de jaargang 154 (2017) van de Handelingen was klaar tegen de jaarvergadering en kon daar ook voorgesteld worden (zie afzonderlijk bericht). Er zijn enkele vrij lange artikels in opgenomen, zodat het aantal eigenlijke artikels beperkt is gebleven tot vier. Ze zijn zoals gewoonlijk in chronologische volgorde afgedrukt. Het hoofdartikel is van Mathijs Speecke, Het eerste ‘democratische’ regime van Brugge (1302-1310). Een herziening. Daarna volgt de bijdrage van Hannelore Franck, Een vreemde eend in de bijt? Het Liber anniversarium als parochiale agenda. De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge in de late middeleeuwen. De Nieuwe Tijd is vertegenwoordigd met een bijdrage van Matthijs Degraeve, De architectuuropleiding aan de Brugse Academie in de economische en politieke context van de 18de eeuw. Ook de meest recente bijdrage hoort thuis in de wereld van de architectuur, nl. Jeroen Cornilly, Stadsarchitecten in West-Vlaanderen. De impact van een ambtenaar op het stads- en dorpsbeeld.

In de rubriek Boekbesprekingen zijn twee items opgenomen. Daarop volgen de Literatuursignalementen, waarin diverse opmerkelijke boeken en artikels uit 2016-2017 kort onder de aandacht worden gebracht. Het nummer besluit zoals gewoonlijk met een geïllustreerde Kroniek. 

Hiermee is de jaargang 154 (2017) volledig. Beide nummers samen beslaan 454 gedrukte bladzijden.

Jaarvergadering 2017 succesvol13 | 12 | 2017

De traditionele jaarvergadering, waarop alle leden van het Genootschap zijn uitgenodigd, vond dit jaar plaats op zaterdag 9 december en verliep bijzonder succesvol. Het goed gevulde programma lokte ongeveer 75 aanwezigen in de aula van het Stadsarchief.

Voorzitter André Vandewalle verwelkomde de aanwezigen en gaf een overzicht van de werking in het afgelopen jaar. Hij wees voornamelijk op de afwerking van de nadere ontsluiting van de gedigitaliseerde Handelingen 1939-1999 en de hoge raadplegingscijfers van deze ‘Handelingen online’ via het Open Journal System (OJS). Een andere belangrijke realisatie was de oprichting van een Redactieraad voor de Handelingen en de striktere toepassing van de ‘peer review’ van aangeboden artikels. Uiteraard ging ook veel aandacht naar de samenstelling en publicatie van de twee nummers van de Handelingen  jaargang 154 (2017) en naar de voorbereiding van de  publicatie van twee monografieën, nummer 14 in de reeks Vlaamse Historische Studies en nummer 3 in de reeks Historische Monografieën Vlaanderen.

De Handelingen werden vervolgens toegelicht door redactiesecretaris Kurt Priem, waarna Marc Ryckaert als coördinator van de afzonderlijke publicaties de VHS 14 over de laatste Brugse rederijkers voorstelde (zie afzonderlijk bericht op deze pagina) alsook het HMV-boek door Joke Verfaillie met als titel ‘Au Coeur de la Cour’ (zie bij Publicaties/Andere).

Hoogtepunt van de vergadering was de lezing door de auteur van de VHS 14 Marc Carlier, die een boeiende uiteenzetting bracht van de inhoud van zijn boek, vergezeld van toepasselijk beeldmateriaal op scherm. Na zijn uiteenzetting beantwoordde hij enkele vragen uit het publiek.

Zoals naar gewoonte werd de vergadering afgerond met een drink in de onthaalruimte van het Stadsarchief. Tussendoor konden de leden het nieuwe nummer van de Handelingen in ontvangst nemen, de nieuwe boeken aankopen en grasduinen in de vroegere publicaties.