Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Handelingen 2019 nu compleet11 | 12 | 2019

Net voor de Jaarvergadering 2019 rolde het tweede nummer van de jaargang 156 (2019) van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge van de pers. Het telt 218 bladzijden, wat het totaal voor de jaargang op 459 bladzijden brengt.

Het nummer vangt aan met een archeologische bijdrage van Dieter Verwerft, Ewoud Deschepper, Jan Huyghe & Jari Hinsch Mikkelsen, Kleinschalig boeren op de zandrug: een 10de-eeuwse landbouwnederzetting langs de Barrièrestraat in Sint-Michiels en het rurale landschap rond Brugge. Vervolgens belicht de jonge Gentse drs. Rayek Vereeken de ruimtelijke impact van graven, heren en stedelijke besturen op middeleeuwse stadsvorming in het graafschap Vlaanderen aan de hand van de casus Oudenaarde en Pamele.

De volgende twee auteurs behandelen de criminaliteit en de repressie in de Nieuwste Tijd. Prof. em. Jos Monballyu heeft het over de guillotine in Brugge (1796-1862), o.a. de divere locaties en uren waarop de doodstraf werd uitgevoerd en de aandacht in de pers. Tijl Labeeuw focust op voedsel- en houtdiefstal als overlevingsstrategie en deel van de economy of makeshifts in Brugge in het midden van de 19de eeuw. Twee kaarten bij zijn artikel zijn ook te raadplegen op de website van ons Genootschap.

Daarna is er een kleine bijdrage van prof.Georges Declercq (VUB) over de juiste lezing van een term (quarelen/quaren) in het toltarief van Diederik van de Elzas voor Littersuerua (medio 12de eeuw). De plaatsnaam zelf is nog niet met zekerheid geïdentificeerd.

Verder zijn er vier boekbesprekingen, twee over zuiver middeleeuwse onderwerpen, nl. het boek Medieval Bruges van Andrew Brown en Jan Dumolyn (door Paul Trio) en verluchte boeken uit de Bourgondische Nederlanden (door Jos Koldeweij). Ward Leloup bespreekt een monografie van Bert De Munck over ambachtsgilden en stedelijk samenleven van 1300 tot 1800. Tenslotte stelt Ludo Valcke het nulnummer en nummer 1 voor van een nieuwe reeks van het In Flanders Fields Museum, De Namenlijst.

De rubriek literatuursignalementen, samengesteld door Johan Vannieuwenhuyse, brengt een uitvoerig overzicht van recente historische publicaties uit het werkgebied van het Genootschap. Tenslotte volgt de Kroniek, die dit keer slechts één doch een uitvoerige notitie bevat van André Vandewalle over het vernieuwde Gruuthusemuseum.

Vergaderdata 201931 | 12 | 2018

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2019:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u.)

maandag 11 maart

maandag 9 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u.)

maandag 11 februari

maandag 27 mei

maandag 21 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u.)

zaterdag 7 december

Verslag van de Jaarvergadering 201810 | 12 | 2018

De Jaarvergadering 2018 vond zoals naar gewoonte plaats in het Stadsarchief van Brugge in het tweede weekend van december, op zaterdag 8 december om 15 uur. Een vijftigtal aanwezigen verkozen de banken van de aula van het Stadsarchief boven het drukke straatgewoel van het decemberweekend.

Voorzitter André Vandewalle verwelkomde de aanwezigen en gaf een overzicht van de werking van het Genootschap in het afgelopen jaar. De meeste aandacht ging naar de samenstelling van het tijdschrift Handelingen en de voorbereiding van twee nieuwe monografieën die op stapel staan. Ook het inlopen van de nieuwe Redactieraad vergde heel wat inspanningen.

De inhoud van de Handelingen jaargang 155 (2018) werd vervolgens toegelicht door redactiesecretaris Kurt Priem. Het tweede nummer was op de valreep voor de vergadering geleverd en kon door de aanwezige leden meegenomen worden.

De hoofdbrok van het programma werd gevormd door de lezing van mevrouw Lisa Demets, doctoranda aan de UGent, onder de titel De Flandria Generosa C. Een Latijnse kroniek van Vlaanderen geschreven in de Brugse Eeckhoutabdij aan het begin van de vijftiende eeuw. De Latijnse kroniek vond zijn oorsprong in de 12de eeuw en werd herhaaldelijk gekopieerd, herschreven, aangevuld en vertaald. Hij fungeerde als voornaamste bron voor de bekende Excellente Cronike van Vlaenderen. Uit voornamelijk inhoudelijke elementen blijkt dat de kroniek wellicht vanuit de Brugse Eeckhoutabdij aan het begin van de vijftiende eeuw zijn weg vond naar de stedelijke milieus. 

Aansluitend op haar lezing beantwoordde Lisa Demets nog diverse vragen vanuit het publiek. De namiddag werd afgesloten met een drankje en een babbel bij de boekenstand van het Genootschap.

 

Handelingen jaargang 155 (2018) volledig verschenen09 | 12 | 2018

Net voor de Jaarvergadering 2018 verscheen het tweede en laatste nummer van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis van de lopende jaargang 155. Het eerste van de vier artikels in dit nummer is van de hand van bestuurslid Marc Ryckaert en behandelt de vraag De Brugse Burg in 1127. Waar stond de grafelijke woning in de tijd van Galbert van Brugge ?. Het tweede artikel speelt zich eveneens af in de - zij het wel late - middeleeuwen, namelijk Netwerken voor God en nageslacht: de familie van Mortagne op prebendenjacht in laatmiddeleeuws Vlaanderen door dr. Hendrik Callewier. Hierna volgt een knappe bijdrage van historicus Kristiaan Dillen over Hoeke in de zestiende eeuw: een club van welgestelde mannen. Het laatste artikel is van medicus-kunsthistoricus Erik Muls, De Eed van het Brugse smedenambacht (1783), een groepsportret van Bernardus Fricx.

Zoals gebruikelijk volgen hierop nog verschillende vaste rubrieken. De rubriek Boekbesprekingen pakt uit met niet minder dan zes recensies van nieuwe boeken die de hele tijdsperiode van de middeleeuwen tot vandaag overspannen. In de rubriek Literatuursignalementen, die deze keer bijzonder goed gevuld is, worden ook nieuwe studies in boek- of artikelvorm uit het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht, maar dan slechts met een korte inhoudsopgave. Ook de Kroniek, waarmee het nummer afsluit, is opmerkelijk goed gestoffeerd, en vat aan met een beschouwing van erevoorzitter Luc Devliegher bij het overlijden van prof. em. dr. R. Van Caenegem. Hierop volgen dan weer diverse korte bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, met o.m. twee stukjes over laatste herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Jaarvergadering 201801 | 12 | 2018

De jaarvergadering van het Genootschap, waarop alle leden worden uitgenodigd, vindt plaats op zaterdag 8 december 2018 in het Stadsarchief van Brugge.

Er is een jaaroverzicht, een toelichting bij de Handelingen, een lezing en een receptie.

Voor meer details over het programma zie bijgaande uitnodiging.

Lees meer