Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Jaarvergadering afgelast12 | 11 | 2020

De jaarvergadering, die traditioneel begin december plaats vindt, wordt dit jaar vanwege covid-19 afgelast. De volgende jaarvergadering staat gepland voor december 2021.

Handelingen 157/1 (2020)15 | 07 | 2020

Het nummer 1 van de Handelingen bevat drie artikels, drie kleine bijdragen, de rubriek boekbesprekingen, een kroniek en de lijst met de masterproeven 2018-2019, alles samen goed voor 184 bladzijden historisch leesvoer. 

Het hoofdartikel is van de hand van Stef Espeel en behandelt de Brugse politieke orde tussen 1359 en 1375. De auteur stelt vast dat er toen een stabiele vertegenwoordiging was van de sociale groepen in de stadsmagistraat. In het tweede artikel beschrijft Lisa Demets de Flandria Generosa C, een uiterst belangrijke kroniek van Vlaanderen uit de Brugse Eekhoutbadij aan het begin van de vijftiende eeuw. De auteur brengt uitsluitsel over de exacte schrijfcontext. In het derde artikel bespreekt Erik Muls de stichters van de Brugse Kunstacademie in de 18de eeuw, Het waren allen kunstschilders die er bijberoepen op na hielden.

In zijn bijdrage 'Wijnendale 1940' beschrijft Bruno Comer de militaire context van dit bekende politieke gebeuren aan het begin van de oorlog. Daarop volgt een bijdrage van Céline Decotignies over het archief van prof. Egied Strubbe, dat bewaard en ontsloten is in het Grootseminarie te Brugge. Tenslotte laten Didier Martens en Isabelle Lecocq  weten welk nieuw licht een gebrandschilderd ruitje in Anderlecht werpt op de geschiedenis van de Brugse Sint-Donaaskathedraal. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vijf recente publicaties met betrekking tot ons werkgebied onder het licht gehouden. Daarna volgt een Kroniek met drie in memoriams en zes andere uiteenlopende bijdragen. Het nummer sluit af met de lijst van de masterproeven geschiedenis 2018-2019 met betrekking tot het werkgebied van het Genootschap.

Vergaderdata 202017 | 01 | 2020

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2020:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u)

maandag 16 maart

maandag 7 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u)

maandag 17 februari

maandag 25 mei

maandag 19 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u)

Zaterdag 5 december. Afgelast vanwege Covid-19.

Verslag van de Jaarvergadering 201911 | 12 | 2019

Op zaterdag 7 januari 2019 vond in het Stadsarchief van Brugge de jaarlijkse vergadering plaats waarop alle leden van het Genootschap worden uitgenodigd. De opkomst was vergelijkbaar met de andere jaren: een vijftigtal personen konden worden verwelkomd door voorzitter André Vandewalle. De voorzitter gaf ook een kort werkingsverslag en blikte even in de nabije toekomst.

Het tweede nummer van de Handelingen jaargang 156 (2019), vers van de drukpers, werd voorgesteld door redactiesecretaris Kurt Priem (zie afzonderlijk bericht). Tevens kon een nieuw boek in de reeks HMV, over de oorsprong van de beiaard (zie afzonderlijk bericht) worden gepresenteerd.

De hoofdbrok van het namiddagprogramma was de lezing door prof. dr. Heidi Deneweth (VUB) onder de titel Goede muren maken goede buren - verbouwingen en buurtleven in Brugge (1500-1800). Nadat Brugge in de zestiende eeuw terugviel tot een regionaal economisch centrum had dit zijn weerslag op de levensomstandigheden van de gewone Bruggelingen en op de vastgoedmarkt. Dit had op zijn beurt ingrijpende effecten op de bebouwde omgeving en het buurtleven. Mevrouw Deneweth bracht hiervan enkele boeiende aspecten naar voren aan de hand van concrete gevallen m.b.t. erfdienstbaarheden, gemeenschappelijke muren, toiletten en watervoorzieningen, enz. Brugge is in de periode 1500-1800 ingrijpender veranderd dan op het eerste gezicht lijkt, zo blijkt uit haar onderzoek. Enkele vragen uit het zeer geïnteresseerde publiek rondden deze lezing af.

De jaarvergadering werd op traditionele wijze afgesloten met een drink in de inkomhal van het Stadsarchief, waar men ook de Handelingen kon meenemen en de recentste publicaties, onder meer het beiaardboek, kon inkijken en aanschaffen.

Nieuw boek: De oorsprong van de beiaard11 | 12 | 2019

In samenwerking met ons Genootschap publiceerde de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent een nieuw boek in de reeks ‘Historische Monografieën Vlaanderen’, nr. 4: Luc Rombouts, De oorsprong van de beiaard. Voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530. Het boek telt 372 bladzijden en is verrijkt met 50 illustraties waarvan de helft in kleur. Het is gebonden in een harde en kleurrijk versierde omslag. Het is de uitgave van de doctoraatsverhandeling van Luc Rombouts, universiteitsbeiaardier van Leuven.

In de geschiedschrijving bestond tot hiertoe een onnauwkeurig beeld over dit onderwerp. In dit boek worden de mythes erover ontkracht en wordt een wetenschappelijk verantwoord beeld geschetst van de complexe ontwikkeling van het befaamde muziekinstrument. Een van de voorlopers van het beiaardspel is het beieren op luidklokken met behulp van touwen waarmee de klepels naar de klokwanden werden gedreven. Vanaf 1480 kon men op die manier bestaande melodieën spelen. Later paste men dit ook toe op de kleinere klokken die de slagen van de uurklok aankondigden, ook genoemd ‘de voorslag’. Men kan spreken van een volwaardige beiaard wanneer er een klavier aan een reeks torenklokken is toegevoegd. Rond 1530 is het muziekinstrument technisch voltooid.

In het boek wordt ook ingegaan op de brede verspreiding van de beiaard in de Lage Landen. Toch kende de beiaard geen exclusief Vlaamse oorsprong, maar waren de voorlopers ook aanwezig in andere Europese streken als Engeland en Frankrijk. De eerste met name vernoemde klokkenluider was Jan van Bevere in Duinkerke, zoals beschreven in de ‘Excellente Cronike van Vlaanderen’ door de Brugse rederijker Anthonis de Roovere.

Voor het aanschaffen van het boek zie de rubriek ‘Publicaties/andere’ op deze website.